امروز:

15 آذر 1402 5:39 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی تازه های پژوهش در صنایع شیمی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

مدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

دبیر کمیته علمی و داوریدکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

مدیر تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

دبیر کمیته اجرایی 

 

 

دبیر شورای سیاستگذاری